SDE subsidie

subsidie duurzame energieproductie en klimaattransitie

SDE++ is de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Deze nieuwe regeling is een verbreding van de SDE+ en stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Duurzame technieken die worden gesubsidieerd zijn bijvoorbeeld: zonnepanelen, windenergie of grootschalige warmtepompen. Een indieningsstrategie met een slimme timing is erg belangrijk voor deze subsidieregeling. Deze regeling opent in het voor- en najaar, met een geschat budget van 5 miljard per ronde.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Doe dan vrijblijvend en binnen 1 minuut de subsidiecheck . 

Doel van de SDE subsidie

Het betreft een exploitatiesubsidie die ondernemers en (non-)profit organisaties stimuleert om duurzame energie te produceren en CO₂ uitstoot te reduceren. Middels de SDE++ regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bij de SDE++ staan het doel van 49% CO₂-reductie in 2030 en kosteneffectiviteit om dit doel te bereiken centraal. De SDE++ regeling rangschikt op basis van verwachte vermeden CO₂-uitstoot per euro subsidie. Met andere woorden: hoe efficiënter de techniek, hoe minder subsidie er nodig is en hoe groter dus de kans op toekenning.

SDE++ aanvragen?

De SDE subsidie kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. Benieuwd of je aan de voorwaarden voldoet? Onze duurzaamheidsexperts helpen jou graag bij deze aanvraag!

Voorwaarden aanvragen SDE

Specifiek voor zonnepanelen zijn dit de vier belangrijkste voorwaarden:

  • Er is sprake van een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80a);
  • Er wordt minimaal 15 kWp opgewekt middels de zonnepanelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • De zonnepanelen worden niet in gebruik genomen voordat de aanvraag is ingediend;
  • De zonnepanelen dienen uiterlijk binnen 1,5 jaar na de beschikking in gebruik genomen te worden;
  • Bij een installatie van meer dan 1 MWp vraagt de subsidievertrekker om een haalbaarheidsstudie.

Een andere belangrijke voorwaarde die voor de gehele SDE subsidie geldt, is de verplichting voor het aanleveren van een transportindicatie. Dit is een verklaring waarin de netbeheerder aangeeft de benodigde transportcapaciteit voor het project te kunnen leveren. Deze verplichting heeft betrekking op hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind, water of een combinatie en voor warmte uit biomassa.

Hoeveel levert de SDE subsidie op?

Deze subsidie is opgedeeld in categorieën en wordt gefaseerd opengesteld, per fase loopt de subsidie op. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De SDE++ is geen subsidie voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Het gaat hier namelijk om een ‘onrendabele top subsidie’. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die u ontvangt.

Hoeveel subsidie een organisatie kan ontvangen, is afhankelijk van de CO₂ uitstoot er vermeden wordt. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld om dit te verduidelijken.

Rekenvoorbeeld SDE

Bedrijf X gaat investeren in 715 zonnepanelen die elk 350WP opwekken, dit komt neer op een totaal van 250KwP. Deze installatie kost dit bedrijf ongeveer € 250.000,-.

Bedrijf X kiest ervoor om een aanvraag in te dienen in fase 2, waarin wordt gerekend een fasebedrag van € 0,0785. Uit de indienstrategie van InventiveNL blijkt dat deze constructie een hoge slagingskans heeft.

Op basis van de berekening eigen gebruik en netlevering, komen zij uit op een jaarlijkse subsidiebedrag van € 6.228,-. Bedrijf X heeft recht op 15 jaar subsidie en zal uiteindelijk een maximaal subsidiebedrag van € 93.420,- ontvangen.

SDE++ aanvragen of meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de SDE subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

EIA

Voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

MIA/Vamil

Voor stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

ISDE

Voor de aanschaf van installaties voor de kleinschalige productie van duurzame warmte.